Witamy w Moje Centrum Finansowe www.e-mcf.pl

Centrala
ul. Narutowicza 2, Wieluń

43 842 79 13
43 841 41 42

Pon - Pt 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

image

Ubezpieczenia Rolne

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest skierowane dla rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Obejmuje ono:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Obowiązek posiadania powyższego ubezpieczenia powstaje w chwili objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa zawsze zawierana jest na okres 12 miesięcy.

W ramach zakresu ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego występuje:

A) odpowiedzialność cywilna za szkody, które zostały wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;

B) szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, które są w posiadaniu rolników i są używane w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zawierając polisę ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w Moim Centrum Finansowym mają Państwo do wyboru dwa warianty:

A) podstawowy – w tym wariancie ochroną objęte są budynki rolnicze, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z postanowieniami ustawy za dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.). Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia pojawia się w dniu pokrycia budynku rolniczego dachem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy;

B) rozszerzony – w tym wariancie budynki rolnicze objęte są ochroną zgodnie z postanowieniami OWU (ubezpieczenie dobrowolne). Doradcy MCF zawsze indywidualnie dobierają odpowiedni wariant tego ubezpieczenia do oczekiwań klientów. W ramach wariantu rozszerzonego zakres ochrony obejmuje szkody, które powstały wskutek ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z OWU, upadku drzew lub masztów, zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach, które znajdują się w budynku mieszkalnym, wandalizmu oraz koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii znajdującej się w budynku mieszkalnym.

Po opłaceniu dodatkowej składki, doradcy MCF mogę zaoferować rozszerzenie zakresu ochrony o szkody w stałych elementach budynku mieszkalnego powstałe wskutek:

- przepięcia,

- przepięcia elektrycznego.

Dla osób, które chcą objąć ochroną nie tylko budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, ale również swój majątek gospodarstwa rolnego agencji Mojego Centrum Finansowego przygotują propozycje ubezpieczenia, którego ochroną objęte zostaną:

- zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),

- pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,

- sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),

- materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),

- ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),

- ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego.

Powyższy majątek ubezpieczony będzie wtedy o szkody powstałe w wyniku ognia oraz innych zdarzeń losowych. Istnieje oczywiście możliwość rozszerzenia tego zakresu w przypadku ruchomości domowych i stałych elementów o kradzież z włamaniem i rabunek, zwierząt gospodarskich o padnięcie i ubój z konieczności wskutek choroby lub wypadku, pojazdów wolnobieżnych o kolizje, kradzież z włamaniem, rabunek, natomiast sprzętu rolniczego o przepięcie.

Zawierając ubezpieczenie gospodarstwa rolnego w Moim Centrum Finansowym mają Państwo gwarancję odpowiednio dobranego wariantu ubezpieczenia. Nasi doradcy wspólnie z Państwem przygotują polisę idealnie dopasowaną do prowadzonego przez Państwa gospodarstwa rolnego. Przy tym oczywiście nasi agenci nie zapominają o naszej misji - „Zaufaj nam. Nie przepłacaj. Czuj się bezpiecznie.” Oznacza to, że z Moim Centrum Finansowym polisa gospodarstwa rolnego będzie zawierała zawsze szeroki zakres ubezpieczenia za konkurencyjną składkę.

Doświadczenia pokazuje, że klient przychodząc do agenta MCF z aktualną polisą gospodarstwa rolnego dostaje ubezpieczenie zawierające o wiele bogatszy zakres, a przy tym składkę niższą nawet o 30-40% ! Jest to rezultat wieloletniej współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu agenci Mojego Centrum Finansowego w tym zakresie nie mają sobie równych.Wypełniając i Wysyłając Formularz Rezerwacji Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przedstawienia oferty ubezpieczeniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zostań Agentem. Rozwijaj swój biznes efektywnie i dynamicznie.

Strefa Agenta